664 064 111

ul. Szeroka 1, lok. 109
88-100 Inowrocław

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Cabała-Labocha – Inowrocław
Kancelaria Adwokacka

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Cabała-Labocha świadczy usługi we wszystkich dziedzinach prawa. Zakres usług jest indywidualnie dostosowywany do oczekiwań i potrzeb Klientów.

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę, dochodzenie należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zasiedzenie, sprawy dotyczące własności, współwłasności, posiadania i służebności,
 • eksmisje,
 • roszczenia odszkodowawcze, w tym z tytułu tzw. błędów medycznych, wynikające ze śmierci członka rodziny, od towarzystw ubezpieczeniowych w sprawach szkód komunikacyjnych, za naruszenie dóbr osobistych,
 • postępowania wieczystoksięgowe,

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, separację,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • związane z ograniczeniem i pozbawieniem władzy rodzicielskiej,
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • przysposobienie,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa oraz o unieważnienie uznania dziecka,

Prawo spadkowe

 • udzielanie porad prawnych w zakresie dziedziczenia, w tym sporządzenia testamentu i przyjęcia spadku,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • zachowek, wykonanie zapisu i polecenia,

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, w tym dochodzenie zaległego wynagrodzenia, odszkodowania, wydania świadectwa pracy, przywrócenia do pracy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • dochodzenie świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich i umów o zakazie konkurencji,
 • sporządzanie projektów wewnętrznych źródeł prawa pracy, w tym regulaminów i zarządzeń,
 • sporządzanie pism do ZUS, KRUS oraz odwołań od decyzji tych organów do sądów ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentacja przed sądami ubezpieczeń społecznych,

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu karnym, od postępowania przygotowawczego do uzyskania prawomocnego wyroku,
 • reprezentacja w czynnościach zatrzymania, przesłuchania i tymczasowego aresztowania,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentacja w toku postępowania wykonawczego, w tym sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary, o warunkowe zwolnienie, o zezwolenie na dozór elektroniczny,
 • obrona w sprawach nieletnich,

Prawo karne skarbowe

 • obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniach w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w tym postępowaniach prowadzonych przez finansowe organy postępowania przygotowawczego,

Prawo wykroczeń

 • obrona obwinionych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

Prawo gospodarcze

 • sprawy związane z zakładaniem i rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
 • zakładanie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni,
 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności gospodarczej,
 • sprawy między wspólnikami/udziałowcami/akcjonariuszami, a spółkami,
 • sporządzanie umów na potrzeby działalności przedsiębiorców,

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej I i II stopnia,
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i zażaleń,
 • doradztwo w zakresie zezwoleń, koncesji i licencji,
 • prawo budowlane,
 • prawo ochrony środowiska,
 • pomoc prawna na etapie egzekucyjnych postępowań administracyjnych,

Prawo podatkowe

 • analiza skutków podatkowych dokonywanych czynności prawnych i operacji finansowych,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w toczących się postępowaniach podatkowych i kontrolnych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia od rozstrzygnięć organów podatkowych i organów kontroli skarbowej,
 • sporządzanie wniosków do organów podatkowych w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej,
 • reprezentacja w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w zakresie badania prawidłowości sporządzania oświadczeń majątkowych,

Obsługa prawna firm

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • polubowne i sądowe dochodzenie wierzytelności,
 • pomoc prawna na etapie postępowań egzekucyjnych,
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, sprawy o wyłączenie z masy upadłości.